Điền some hoặc any vào chỗ trống, nếu có 2 chỗ trống, điền 2 từ cách nhau bằng khoảng trắng.